תנאי השימוש באתר

מבוא

1.  אתר Keds (להלן "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "לירם אקסקלוסיב 86 בע"מ", ח.פ. 511118937, שמשרדה הרשום ברח' תמנע 19 חולון (להלן "לירם").

2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין לירם, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

5. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

·         ·  המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

·         ·  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

·         ·  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

1. מובהר כי לירם רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2. לירם שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י לירם ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

שירותים המוצעים באתר

אתר לירם מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים.רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של לירם. מובהר כי לירם רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי לירם אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ולירם תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי לירם רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף לירם בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של לירם ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן ללירם את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי לירם תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של לירם תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי ללירם מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של לירם ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של לירם בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.כחלק מתנאי השירות של האתר אתו אישרת בעת התחברות\רכישה-קבלנו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, מתן הרשאה לקדס לשלוח פרסומים בכפוף לכך שנרשמת והתחברת באתר ומסרת פרטיך בעת רכישה.כמובן בכל עת נציע לך את האפשרות לשלוח אלינו מייל סירוב ע"פ חוק, שיענה מידית תוך מספר שעות ועד כ 2 ימי עסקים לכל היותר.לביצוע הסרה מרשימות הדיוור של חברתנו .חברתנו לא עושה שימוש בפרטיך מלבד שימוש למתן שירות מקצועי מהנה ומלא בעת רכישה וגלישה באתר .

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, לירם רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.מובהר כי לעיתים יתקיימו מבצעים בלעדיים לאתר.על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל לירם להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ללירם עקב שיבוש הפעלת האתר.כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע לירם בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שלירם תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין לירם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה לירם רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר.  הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת לירם. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד לירם ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. לירם שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי לירם וניתן יהיה לברר פרטים אודות הטיפול בה באמצעות שירות הלקוחות בטלפון 1-700-702-322. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 3 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של לירם אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את לירם. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של לירם הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מרשת חנויות לירם (קדס קידס) על פי בחירתו.  פניות לגבי חוסרים / פגמים לגבי אחד יותר מהפריטים שסופקו , יתקבלו עד 48 שעות מקבלת המשלוח.

אספקה לבית המשתמש

לירם תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי על העיסקה (בחודשים שבהם חלה מכירות מיוחדות כגון חודש נובמבר האספקה תיהיה עד 14 ימי עסקים), במידה וההזמנה נעשתה עד השעה 14:00. הזמנות אשר יתקבלו לאחר השעה 14:00 יטופלו בעדיפות ראשונה בבוקר למחרת.  לירם איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. לירם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

אספקה לאחת מחנויות לירם (קדס קידס) ברחבי הארץ

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי על העיסקה (בחודשים שבהם חלה מכירות מיוחדות וימי מבצים כגון חודש נובמבר האספקה תיהיה עד 17 ימי עסקים). הפריטים יסופקו לחנות לירם שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר]. מובהר כי לא תתבצע אספקה לחנויות  עודפים לירם (קדס קידס  OUTLET). עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות לירם שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג לירם קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. לירם תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, כי אז תהיה לירם רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד לירם בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות לירם ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בלירם. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי לירם לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת לירם. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית לירם תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי לירם איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, לירם תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות לירם או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של לירם. מוסכם כי לירם ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה כאשר הפריט עדיין לא נשלח ליעדו תיעשה באמצעות בדיקה האם הפריט נשלח ליעדו והודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון  1-700-702-322. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט  ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות לירם לפי בחירתו (ולמעט בחנויות "לירם עודפים")ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט  התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט  הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז  רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות לירם (ולמעט בחנויות "לירם עודפים").ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של לירם בדוא"ל: .[email protected] או בטלפון 1-700-702-322.בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות לירם בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. הלבשה תחתונה אינה ניתנת להחזרה. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע כנגד החזרת פריטים  תקינים  לאחת מחנויות לירם וזאת ע"י  המחאה תוך 7 ימי עבודה.  החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות לירם, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת לירם, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות, אבטחה ופרטיות

לירם ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של לירם [מאגר מידע מספר 700011627 הרשום על שם חברת לירם].אתר לירם הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת לירם באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני(SSL- Secure Socket Layer) משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר לירם. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות לירם מאחר ולירם נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של לירם להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי לירם ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לירם. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, לירם לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. לירם מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, לירם תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בלירם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי לירם לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי לירם צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, לירם תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.  פניות לגבי חוסרים / פגמים לגבי אחד יותר מהפריטים שסופקו , יתקבלו עד 48 שעות מקבלת המשלוח. האחריות היא לשלושה חודשים ואינה כוללת שפשופים, חורים ו\או קרעים בבד. 

ביטול עסקת הרכישה על ידי לירם

לירם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בלירם ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות לירם לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית לירם לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור לירם לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של לירם (קדס קידס) במייל:  [email protected] או בטלפון: 1-700-702-322.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר לירם, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של לירם בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר לירם, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר לירם, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם לירם בלא קבלת הסכמת לירם מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לירם לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת לירם מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של לירם מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת(Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו לירם, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם לירם מודל בע"מ, שם המותג(keds), סימני המסחר של לירם (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של לירם בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים(icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו(logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של לירם ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם לירם נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

תקנון מועדון לקוחות KEDS KIDS 

הצטרפות וחברות במועדון
ההצטרפות למועדון הלקוחות של KEDS KIDS (להלן "המועדון") יתאפשר לכל המעוניין בכך, והמועדון לא יידחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.

 דמי הצטרפות ודמי חידוש
"דמי הצטרפות" תשלום למועדון בסכום של 29.90 ₪ אשר יקנו למשלם חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון זה.
סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש נתונים לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.
דמי ההצטרפות ודמי החידוש לא יוחזרו על ידי המועדון גם במקרים בהם תבוטל החברות ביוזמת המועדון או ביוזמת החבר לפני תום תקופת החברות.
ההצטרפות למועדון תעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות, מסירתו לרשת, ותשלום דמי הצטרפות.
החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחבר תהיה מרגע ההצטרפות.
באחריות החבר לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגביי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.
הרשת רשאית להחליט לפי שיקול דעתה באילו חנויות להפעיל את מועדון הלקוחות.

השימוש בכרטיס המועדון
כרטיס המועדון ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקנייה בצירוף תעודת הזהות או רישיון נהיגה (להלן:"תעודה מזהה") של המציג אותו. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש על ידי הצגת תעודה מזהה בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעת נציגי החנות.
בכרטיס המועדון ניתן יהיה לעשות שימוש בסניפי הרשת.

צבירת ומימוש פלוסים והטבות נוספות לחברי המועדון
כל חבר מועדון יזוכה בנקודות זכות שייקראו "פלוסים", בגין רכישותיו בחנויות הרשת, "פלוסים" יקבלו ערכים שקליים, בשווי של 10% מערך הפריט הנקנה.
החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להוציא מוצרים מצבירת "פלוסים".
אין אפשרות לממש "פלוסים" בתקופת הנחה של 45% ומעלה.
אין אפשרות לצבור "פלוסים" במבצעי חיסול וסוף עונה ועל מוצרים בהנחה של 50% ומעלה.
אין אפשרות לצבור "פלוסים" על קניית נעליים.
במידה ויוחזר כסף בפועל לחבר מועדון יקוזזו ה"פלוסים".
קניות שיתבצעו בזיכויים של הרשת בגין החזרת מוצרים לא יזכו בצבירת "פלוסים".
צבירת ומימוש "הפלוסים" מותנית בהעברת כרטיס המועדון וזיהוי מציג הכרטיס כבעל החברות במועדון.
"הפלוסים" מאפשרים רכישה בחנויות הרשת.
שווי "פלוס" 1 למימוש הינו 1 ₪.
מימוש "הפלוסים" יתאפשר החל מהרכישה הבאה ולא ברכישה בה נוצרו.
מימוש "הפלוסים" לא יתאפשר בשילוב תוספת של תשלום כספי ונידרש שכל סכום הרכישה עבור פריט בודד ישולם כולו אך ורק ב"פלוסים".
חברים שחברותם תסתיים ואשר לא יחדשו את החברות במועדון, יהיה באפשרותם לממש את  "הפלוסים" במשך 3 חודשים מיום תום תקופת החברות.
"פלוסים" כאמור בסעיף זה שלא ינוצלו, יוקפאו ויישמרו לזכות החברות עד לשנה מתום החברות ויינתנו למימוש במקרה של חידוש המנוי בלבד.
המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של "פלוסים".
חברי המועדון יהנו מהטבות או מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של הרשת .
הטבת יום הולדת: חבר המועדון זכאי לשובר הטבה על סך 30 ₪ לרגל יום ההולדת של ילדיו (עד שלושה ילדים במנוי), ההטבה ניתנת למימוש במהלך חודש יום ההולדת בלבד, בהצגת כרטיס מועדון בתוקף, לא תקף בסניפי עודפים, לא ניתן להשתמש בשתי הטבות על פריט אחד, לא יינתן עודף משובר ההטבה.
אין כפל מבצעים והטבות הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מהות ההטבה מפעם לפעם.
אין הרשת מתחייבת לתת את אותן ההטבות לכלל חברי המועדון.

ביטול חברות
המועדון יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החברות בו לכל חבר, או בפרט למי שיימצא בהליכים משפטיים עם המועדון או עם חברת לירם אקסקלוסיב 86 בע"מ ( להלן "הרשת"), ולמי שאמצעי התשלום שמסר לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצא באלה.

כללי
תקנון זה יחול על כל חברי המועדון, מחזיקי כרטיס המועדון.
המועדון/ הרשת יוכל להודיע בכל דרך שיימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא ייפגעו זכויות שהוקנו לחברים עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברים לממש את "הפלוסים" שנצברו לזכותם במשך 3 חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.
המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי נשים.

 

 תקנון מבצע קונים ב-400 ש"ח משלמים רק 200 ש"ח לחברי מועדון ולקוחות האתר

עורכת המבצע הינה חברת לירם אקסלוסיב 86 בע"מ (להלן: "KEDS").

המבצע יתקיים במעמד הרכישה ברשת חנויות KEDS ובמעמד הרכישה באתר KEDS ישראל בלבד בכתובת www.keds.co.il (להלן: "אתר האינטרנט").

  1. תקופת המבצע

1.1.      בין התאריכים 2/1/2019 עד 9/1/2019 יתקיים מבצע קונים ב- 400 ש"ח משלמים רק 200 ש"ח, ברשת החנויות (לא כולל חנויות עודפים) ובאתר האינטרנט (להלן - "המבצע").

1.2.      חברת KEDS שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע (לפני מועד סיום המבצע) בהודעה, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

  1. תנאי המבצע

2.1.      המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

2.2.      במסגרת הגדרת "הפריטים" לצורך מבצע זה הפריטים אשר משתתפים במבצע יופיעו ברשימת הדגמים המצ"ב (להלן: "פריטים המשתתפים במבצע").
דגמים אשר לא מופיעים ברשימה זו ושאינם נמכרים בקטגוריית "קונים ב-400 ש"ח ומשלמים 200 ש"ח, ימכרו באתר האינטרנט וברשת KEDS  במחיר המלא וללא כפל מבצעים. (להלן: "פריטים שלא משתתפים במבצע"). למען הסר ספק, פריטים מקולקציה המפלצות ו/או מקולקציית הבייסיק אינם משתתפים במבצע.

2.3.      במסגרת המבצע לא יתאפשר שימוש בשוברי קניה ולא בכרטיס מתנה (גיפט כארד).

2.4.      אין כפל מבצעים או הנחות.

2.5.      מינימום 70 אלף פריטים במלאי.

2.6.      קבלת ההנחה, על פי תנאי מבצע זה, תינתן במעמד הרכישה לחברי מועדון בתוקף ומצטרפים חדשים וללקוחות אתר האינטרנט.

2.7.      המבצע  יתקיים באתר האינטרנט וברשת החנויות של KEDS ישראל בלבד (לא כולל חנויות עודפים).

2.8.      מימוש נקודות מועדון הלקוחות במסגרת המבצע לא תתאפשר בהתאם לתקנון "מועדן לקוחות" של החברה.

  1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

3.1.      זכאות להחליף פריט בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של רשת KEDS , כמפורט במדיניות החזרת המוצרים באתר האינטרנט וברשת החנויות.

3.2.      החלפת מוצרים ו/או קבלת זיכוי בגין רכישה תתאפשר כנגד הצגת חשבונית מס מקור בלבד.

3.3.      בביצוע החלפה או זיכוי, רשאי הלקוח להחליף את כל הפריטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום ששולם בפועל.

3.4.      במסגרת המבצע, תתאפשר החלפה במחיר ששולם על המוצר. יובהר כי  במידה והלקוח מעוניין להחזיר פריט אחד מתוך כלל הפריטים שנרכשו באותה עסקה, זכאי הלקוח להחלפה במחיר היחסי בו נרכש הפריט.

3.5.      יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

  1. אחריות

4.1.      רשת KEDS לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

תקנון מבצע קונים ב-500 ש"ח משלמים רק 200 ש"ח לחברי מועדון ולקוחות האתר(תקף גם למבצע קונים 160 ש"ח משלמים 55ש"ח

עורכת המבצע הינה חברת לירם אקסלוסיב 86 בע"מ (להלן: "KEDS").

המבצע יתקיים במעמד הרכישה ברשת חנויות KEDS ובמעמד הרכישה באתר KEDS ישראל בלבד בכתובת www.keds.co.il (להלן: "אתר האינטרנט").

  1. תקופת המבצע

1.1.      תחילת המבצע 12.12.2019  עד שהחברה לירם אקסלוסיב תחליט לבטל אותה יתקיים מבצע קונים ב- 500 ש"ח משלמים רק 200 ש"ח בסניפי הרשת הינה רק לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, ברשת החנויות (לא כולל חנויות עודפים) ובאתר האינטרנט (להלן - "המבצע").

1.2.      חברת KEDS שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע (לפני מועד סיום המבצע) בהודעה, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

  1. תנאי המבצע

2.1.      המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

2.2.      במסגרת הגדרת "הפריטים" לצורך מבצע זה הפריטים אשר משתתפים במבצע יופיעו ").
דגמים אשר לא מופיעים ברשימה זו ושאינם נמכרים בקטגוריית "קונים ב-500 ש"ח ומשלמים 200 ש"ח, ימכרו באתר האינטרנט וברשת KEDS  במחיר המלא וללא כפל מבצעים.. למען הסר ספק, פריטים מקולקציה המפלצות ו/או מקולקציית הבייסיק קולקציה חדשה ודגמי ברזל  אינם משתתפים במבצע.

2.3.      במסגרת המבצע לא יתאפשר שימוש בשוברי קניה ולא בכרטיס מתנה (גיפט כארד).

2.4.       אין כפל מבצעים או הנחות  וקופונים.

2.5.      מינימום 70 אלף פריטים במלאי.

2.6.      קבלת ההנחה, על פי תנאי מבצע זה, תינתן במעמד הרכישה לחברי מועדון בתוקף ומצטרפים חדשים וללקוחות אתר האינטרנט.

2.7.      המבצע  יתקיים באתר האינטרנט וברשת החנויות של KEDS ישראל בלבד (לא כולל חנויות עודפים).

2.8.      מימוש נקודות מועדון הלקוחות במסגרת המבצע לא תתאפשר בהתאם לתקנון "מועדן לקוחות" של החברה.

  1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

3.1.       זכאות להחליף פריט בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של רשת וייתכן שוני בפריטים המשתתפים במבצע בין האתר לבין סניפי הרשת KEDS , כמפורט במדיניות החזרת המוצרים באתר האינטרנט וברשת החנויות.

3.2.       החלפת מוצרים ו/או קבלת זיכוי בגין רכישה תתאפשר כנגד הצגת חשבונית מס מקור בלבד ותוך 5 ימים או כמו שמצוין בקבלה על פי אחוזי הנחה שניתנו ללקוח.

3.3.      בביצוע החלפה או זיכוי, רשאי הלקוח להחליף את כל הפריטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום ששולם בפועל.

3.4.      במסגרת המבצע, תתאפשר החלפה במחיר ששולם על המוצר. יובהר כי  במידה והלקוח מעוניין להחזיר פריט אחד מתוך כלל הפריטים שנרכשו באותה עסקה, זכאי הלקוח להחלפה במחיר היחסי בו נרכש הפריט.

3.5.      יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

  1. אחריות

4.1.      רשת KEDS לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 

מבצע 25 ש"ח הטבה חד פעמית ללקוח

עורכת המבצע הינה חברת לירם אקסלוסיב 86 בע"מ (להלן: "KEDS").

המבצע יתקיים במעמד הרכישה ברשת חנויות KEDS ובמעמד הרכישה באתר KEDS ישראל בלבד בכתובת www.keds.co.il (להלן: "אתר האינטרנט").

תוקף המבצע : 22.7 בלבד

מימוש ההטבה הינו באתר בלבד ואינו ניתן לרכוש בחנויות

חברת קדס מעניקה ללקוחות נבחרות מסרון בלבד עם קוד קופון חד פעמי 

הקופון אישי ולא ניתן להעברה

למימוש חד פעמי ללקוח אשר יזוה לפי מספר טלפון ואו כתובת מייל ואו כתובת מגורים 

ללא כפל קופונים 

הקופון מותנה בקניה מעל 25 ש"ח