תקנון מבצע

תקנון הגרלה – "בגדים לילדים ל-10 שנים"

  1. מבוא

1.1.     "עורכת ההגרלה" – לירם אקסלוסיב 86 בע"מ, מרחוב הסתת 6, חולון.

 

1.2.     "ההגרלה" – הגרלת ביגוד-ילדים בשווי 500 ₪ בכל חודש, לתקופה של 10 שנים ממועד הזכייה בהגרלה (להלן: "תקופת הזכאות"), הנערכת ע"י עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה. 

 

1.3.     "המפקח" – עו"ד יניב ניסנהולץ (מ.ר. 53971) ממשרד פרידמן חורב ושות', מרחוב המלאכה 3, תל-אביב.

 

1.4.     "משתתף" – כל מי שישלח מסרון (SMS) למס' 055-9793371 יקבל לטלפון הסלולרי ממנו נשלח המסרון, קישור לדף אינטרנט שבו עליו למלא פרטים אישיים (שם, טלפון וכתובת דוא"ל) ולהגישו לצורך השתתפות בהגרלה או לחילופין להגיש את הטופס הוירטואלי עם הפרטים האישיים הנ"ל דרך אתר הסחר של החברה באינטרנט – www.keds.co.il ו/או באמצעות אתר "פייסבוק" (ככל שעורכת ההגרלה תערוך פרסום כאמור).

 

1.5.     "תקופת ההגרלה" - החל מיום 10.11.2018 בשעה 00:01 ועד ליום 31.01.2019 בשעה 23:59.

 

1.6.     "הפרס"- זכאות לקבלת פריטי ביגוד-ילדים בשווי של 500 ₪ (חמש מאות ₪), בכל חודש קלנדרי, במהלך תקופת הזכאות. מימוש הפרס יתבצע אחת לכל חודש קלנדרי, כאשר סכום הפרס למימוש חודשי אינו ניתן לצבירה ו/או החזר כספי. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לכל צד שלישי שהוא, לרבות (אך לא רק) קרובי משפחה מדרגה ראשונה.

 

מימוש הזכאות תהא אך ורק בחנויות רשת Keds (לא תקף לאתר עורכת ההגרלה), בפריסה כלל ארצית, בהצגת ת.ז. בעת ביצוע רכישה בקופה.


הפרס יינתן בצורת כרטיס מועדון ייעודי אשר ייפתח לזוכה. הכרטיס יוטען ע"י עורכת ההגרלה אחת לכל חודש קלנדרי, ב- 500 נקודות השוות בערכן ל- 500 ₪, בהן יוכל הזוכה לרכוש פריטים בחנות, וכמפורט לעיל.

סייג לפרס: לא ניתן יהיה לממש את כספי הזכייה על מוצרים אשר בעת הרלוונטית תינתן לגביהם ע"י עורכת ההגרלה הנחה הגבוהה מ- 39.9% ביחס למחיר המוצר ללא הנחה.

 

1.7.     "פרסום הזכייה" – בתום עריכת ההגרלה יישלח מייל לזוכה.

 

1.8.     "אופן קבלת הפרס" – קבלת הפרס תתבצע בתיאום טלפוני מול הזוכה, באמצעות מספר הטלפון שהוזן ע"י המשתתף באתר, כמצוין בסעיף 1.4 לעיל.

 

1.9.     ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף לתנאי ההגרלה וכן אישור כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. בנוסף, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו כי עורכת ההגרלה תפרסם את דבר זכייתו ואת פרטיו בכל אמצעי מדיה שתבחר, ובמקרה של קטין – בכפוף להסכמת הוריו.

 

1.10.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

1.11.     בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד – התקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.

2. שיטת ההגרלה

 

2.1.    בחלוף 7 ימים ממועד סיום תקופת ההגרלה, תעלה עורכת ההגרלה מבין כל המשתתפים בגורל, את שמו של הזוכה בהגרלה ממוחשבת ובאופן שהעלאת השמו של הזוכה בגורל, תתבצע באופן אקראי.

 

2.2.    ההגרלה תתבצע ותיערך במשרדי עורכת ההגרלה, ברח' הסתת 6 בחולון.

 

2.3.     מבלי לגרוע מהוראות האמורות לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרסים, בכל מקרה בו עולה חשד כי נפל פגם בהגרלה עצמה ו/או מכל סיבה אחרת.

3. השתתפות בתחרות

 

3.1.     רשאי להירשם ולהשתתף בהגרלה כל אדם למעט תאגיד, העומד בכל ובמלוא תנאי תקנון זה.

 

3.2.     ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ו/או מנהליה, עובדיה והמועסקים על ידה.

 

3.3.     השתתפות בהגרלה אינה מוגבלת, ואולם ככל הנוגע להשתתפות קטין מתחת לגיל 18, כפוף הדבר לאישור ולפיקוח של הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו.

 

3.4.     השתתפות בהגרלה תהא אפשרית בכפוף לתנאי תקנון זה, לרבות ככל הנוגע לתקופת ההגרלה.

4. זכייה בהגרלה

 

4.1.     הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 

4.2.     הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי עורכת ההגרלה.

 

4.3.     עורכת ההגרלה שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.4.     עורכת התחרות תהא רשאית לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, או תוך הפרת כל דין ו/או תנאי תקנון זה ו/או יעלה חשש כי עקף את כללי ההגרלה באופן אחר כלשהו.

5. המפקח

 

5.1.     המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק ו/או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה ו/או מועמד לזכייה ו/או טוען לזכייה.

 

5.2.     החלטת המפקח בכל הקשורה להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

6. כללי

 

6.1.     בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי הוראותיו תהיינה מחייבות אותו לכל דבר ועניין. כמו כן,  בהשתתפותו בהגרלה מסכים ומאשר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי ברצונו לקבל חומרים שיווקיים ודברי פרסומת מעת עורכת ההגרלה, הן בדוא"ל והן באמצעות הודעות SMS.

6.2.     מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, יהא המפקח רשאי לבטל את זכייתו של משתתף, אשר זכה תוך ביצוע עבירה ו/או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, אשר רשאי לדרוש את השבת הפרסים לידי עורכת ההגרלה, במידה וחולקו.

 

6.3.     המשתתף פוטר את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או פגם אחר, שנגרם להם ו/או לרכושם במסגרת ההגרלה ו/או במסגרת השימוש בפרסים.

 

6.4.     למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהיא בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כלשהיא ו/או בקשר לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עשוי להיגרם בגינן.

 

6.5.     משתתף שיזכה בפעילות מאשר, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של הזוכים בפרסים, לרבות תצלומם, במדיות השונות; וכן לפרסם את תיאור הפרס, הכל בכל דרך ואופן בה תבחר.

 

6.6.     עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, לרבות נסיבות של כוח עליון, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

 

6.7.     עורכת ההגרלה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6.8.     עורכת ההגרלה הינה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

6.9.     ההגרלה כפופה לאמור בתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה וכן באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

***