disney

תקנון מבצע/הגרלה

"חופשה משפחתית בדיסנילנד פריז"


1. מבוא

1.1.    "עורכת ההגרלה" – לירם אקסלוסיב (1986) בע"מ, ח.פ. 511118937, מרחוב הסתת 6, חולון.

1.2.    "ההגרלה" –הגרלת חופשה משפחתית בפארק השעשועים "דיסנילנד פריז" לזוג הורים + שני ילדיהם, הנערכת ע"י עורכת ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה. 

1.3.    "המפקח" – עו"ד יניב ניסנהולץ ממשרד פרידמן חורב ושות', מרחוב המלאכה 3, תל-אביב.

1.4.    "משתתף" – 1. כל לקוח אשר ירכוש טובין ברשת חנויות KEDS, במהלך תקופת ההגרלה, ואשר לאחר מכן ישלח במסרון (SMS) את המילה: "פרס" למס' 052-9990460. המשתתף, יקבל לטלפון הסלולרי ממנו נשלח המסרון, קישור לדף אינטרנט שבו עליו למלא פרטים אישיים (טלפון וכתובת דוא"ל) ולהגישו לצורך השתתפות בהגרלה; או2. כל חבר במועדון הלקוחות של עורכת ההגרלה אשר יתן את הסכמתו להשתתף בהגרלה.

1.5.    "תקופת ההגרלה" - החל מיום 25.7.2019 בשעה 00:01 ועד ליום 27.10.2019 בשעה 23:59.

1.6.    "הפרס"- 4 כרטיסי טיסה הלוך – חזור (מחלקת תיירים), מישראל לפריז (זוג הורים + שני ילדיהם); 3 לילות אירוח במלון (לא כולל ארוחות); כרטיסי כניסה ל- 4 ימים לפארק השעשועים "דיסנילנד פריז" והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עורכת ההגרלה.

מועד מימוש הפרס יהיה בין החודשים נובמבר 2019ינואר 2020, וע"פ שיקול דעתה ושיקוליה הבלעדיים של עורכת ההגרלה.

1.7.    "פרסום הזכייה" – בתום עריכת ההגרלה יישלח מייל לזוכה.

1.8.    "אופן קבלת הפרס" – קבלת הפרס תתבצע בתיאום טלפוני מול הזוכה, באמצעות מספר הטלפון שהוזן ע"י המשתתף ו/או בכל אמצעי אחר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה.

1.9.    ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף לתנאי ההגרלה וכן אישור כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. בנוסף, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו כי עורכת ההגרלה תפרסם את דבר זכייתו ואת פרטיו בכל אמצעי מדיה שתבחר (לרבות: עיתונות, רשתות חברתיות (פייסבוק/אינסטגרם וכיו"ב), ובמקרה של קטין – בכפוף להסכמת הוריו.

1.10.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.11.     בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד – התקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.


2. שיטת ההגרלה

2.1.    בחלוף 7 ימים ממועד סיום תקופת ההגרלה, תעלה עורכת ההגרלה מבין כל המשתתפים בגורל, את שמו של הזוכה בהגרלה ממוחשבת ובאופן שהעלאת שמו של הזוכה בגורל, תתבצע באופן אקראי. בנוסף, תגריל עורכת ההגרלה מספר זוכים חלופיים (זוכה חלופי 1; זוכה חלופי 2; וכיו"ב), וע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

2.2.    חברי מועדון הלקוחות של עורכת ההגרלה שנתנו את הסכמתם להשתתף בהגרלה, יהיו זכאים לקבלת "תוספת השתתפות" בהגרלה.

"תוספת השתתפות" – כל רכישה בסכום של 100 (מאה) ₪ ומעלה, ברשת חנויות KEDS, במהלך תקופת ההגרלה, תקנה לחברי המועדון של עורכתה ההגרלה "כרטיס" נוסף להגרלה (דהיינו הוספה של פרטיו לרשימת המשתתפים בהגרלה) ובכך תגדיל את סיכויי זכייתם. יובהר כי עורכת ההגרלה לא תנפיק יותר מכרטיס אחד ליום לכל חבר מועדון, וזאת גם אם ביצע מספר רכישות במהלכו.

2.3.    ההגרלה תתבצע ותיערך במשרדי עורכת ההגרלה, ברח' הסתת 6 בחולון.

2.4.    מבלי לגרוע מהוראות האמורות לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרסים, בכל מקרה בו עולה חשד כי נפל פגם בהגרלה עצמה ו/או מכל סיבה אחרת.

3. השתתפות בתחרות

3.1.    רשאי להירשם ולהשתתף בהגרלה כל אדם למעט תאגיד, העומד בכל ובמלוא תנאי תקנון זה.

3.2.    ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ו/או מנהליה, עובדיה והמועסקים על ידה.

3.3.    השתתפות בהגרלה אינה מוגבלת, ואולם ככל הנוגע להשתתפות קטין מתחת לגיל 18, כפוף הדבר לאישור ולפיקוח של הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו ולהוראות תקנון זה.

3.4.    השתתפות בהגרלה תהא אפשרית בכפוף לתנאי תקנון זה, לרבות ככל הנוגע לתקופת ההגרלה.


4. זכייה בהגרלה

4.1.    הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.2.    הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי עורכת ההגרלה והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

4.3.    בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעה על זכייה, הזוכה יידרש להציג צילומי דרכון תקינים לצרכי יציאה וחזרה מגבולות ישראל, וכן יידרש למלא הצהרה כי אין מניעה משפטית/חוקית/אחרת אשר עשויים למנוע ממנו לממש את הזכייה .יובהר כי האמור לעיל יוצג גם בעבור המצטרפים הנוספים לזכייה.

לא אותר הזוכה ו/או לא עמד הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון לרבות העברת צילומי דרכון/הצהרה של הזוכה והמצטרף ו/או נבצר מהזוכה לממש את הפרס במועד שנקבע למימושו אזי זכאותו של הזוכה לפרס תהא בטלה.

במידה והזוכה לא יוכל לממש את הפרס, מכל סיבה שהיא ו/או במידה ולא ניתן יהיה ליצור עימו קשר, יועבר הפרס בשלמותו לזוכים החלופיים וע"פ שיקול דעתה של עורכת ההגרלה.

4.4.    עורכת ההגרלה שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.5.    עורכת ההגרלה תהא רשאית לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, או תוך הפרת כל דין ו/או תנאי תקנון זה ו/או יעלה חשש כי עקף את כללי ההגרלה באופן אחר כלשהו.


5. המפקח

5.1.    המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק ו/או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה ו/או מועמד לזכייה ו/או טוען לזכייה.

5.2.    החלטת המפקח בכל הקשורה להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.


6. כללי

6.1.    בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי הוראותיו תהיינה מחייבות אותו לכל דבר ועניין. כמו כן,  בהשתתפותו בהגרלה מסכים ומאשר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי ברצונו לקבל חומרים שיווקיים ודברי פרסומת מעת חברת KEDS, הן בדוא"ל והן באמצעות הודעות SMS.

6.2.    מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, יהא המפקח רשאי לבטל את זכייתו של משתתף, אשר זכה תוך ביצוע עבירה ו/או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, אשר רשאי לדרוש את השבת הפרסים לידי עורכת ההגרלה, במידה וחולקו.

6.3.    עורכת ההגרלה מצהירה בקשר עם הפרס, כי ככל שהשירות ניתן על ידי ספקים גורם שלישי (כגון חברת התעופה, המלון וכדומה) האחריות המלאה והבלעדית בקשר לשירות מוטלת על הספק בלבד. יובהר, כי עורכת השירות ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב אחר הכלול בו, וכי הם אינם אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי בקשר לפרס ו/או למימושו, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.4.    המשתתף פוטר את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או פגם אחר, שנגרם להם ו/או לרכושם במסגרת ההגרלה ו/או במסגרת השימוש בפרס.

6.5.    למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהיא בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כלשהיא ו/או בקשר לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עשוי להיגרם בגינן.

6.6.    משתתף שיזכה בפעילות מאשר, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של הזוכים בפרסים, לרבות תצלומם, במדיות השונות; וכן לפרסם את תיאור הפרס, הכל בכל דרך ואופן בה תבחר.

6.7.    עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, לרבות נסיבות של כוח עליון, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

6.8.    עורכת ההגרלה רשאית להפסיק ו/או לבטל את ההגרלה ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) ו/או חלוקת הפרס מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.9.    עורכת ההגרלה הינה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.10.  ההגרלה כפופה לאמור בתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה וכן באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

***